د فابریکې سفر

ټیسټ

01د سیسټم ازموینې تجهیزات

01د خوب خونه کشف ماشین

01د سیسټم ازموینې تجهیزات 2

01
د زړو توکو تجهیزات

01
د سختۍ ټیسټټر

01
عمودي ټینسائل ماشین

01
د سیسټم ازموینې تجهیزات

01
د نړیوالې تنې ماشین

01
د سیم سوځولو وسیله

توضیحات

01

01

01

01

01

01

01

01

01

ټوله

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01